Zjazd Rodu ww Lwowie

Zjazd we Lwowie w 2003

Stowarzyszenie Członków Rodu Duninów herbu Łabędź

Stowarzyszenie Członków Rodu Duninów zostało stworzone opierając się na tradycji Rodu - utrzymywania bliskich więzi familijnych. Jak pisze Niesiecki: " ... długi poczet mężów, sławionych w Polsce z znakomitych czynów i obopólnej miłości familijnej, albowiem każdy z tego domu co rok był obowiązanym, składać do skarbca rodzinnego po jednemu złotemu, aby dotknięty który z nich od przygody, mógł być poratowany".

 Odtworzeniem tej tradycyjnej więzi zajął się ś.p. Teofil Tadeusz Dunin-Kozicki. Wraz z kilkoma innymi Duninami, z pomiędzy których należy wymienić znanego kolekcjonera i historyka ś.p. Jerzego Dunin-Borkowskiego, zwołał w r. 1992 do Lublina Pierwszy Powojenny Zjazd Rodu. Na Zjeździe tym spotkało się blisko 30 Duninów z różnych rodzin duninowskich: Duninów "per se", Borkowskich, Horkawiczów, Kozickich, Mieczyńskich, Suligostowskich, Sulgostowskich, Szpotów, Szpotańskich, Wąsowiczów, Wilczyńskich, Żuchowskich. Postanowiono utworzyć Stowarzyszenie Członków Rodu Duninów. Ustalono cele Stowarzyszenia i wybrano jego pierwsze władze: Kapitułę z Kanclerzem na czele, Komisję Rewizyjną, oraz Radę Funduszu. Pierwszym Kanclerzem został senior Rodu, inicjator i organizator Zjazdu Lubelskiego Teofil Dunin-Kozicki.

A tak się to zaczęło ...

Zjazd w Sandomierzu

Zjazd w Sandomierzu w 2005

Na kolejnych Zjazdach (II w Kazimierzu w 1994 r. i III w Zakopanem w 1995 r.) Stowarzyszenie się skonsolidowało i ustalono, że będzie ono działać jako "stowarzyszenie o charakterze ogólnym" w rozumieniu ustawy "Prawo o stowarzyszeniach". W dniu 12 września 1995 Sąd Wojewódzki w Warszawie zatwierdził Statut i podjął postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska i inne kraje, w których zamieszkują członkowie Rodu.

Członkami zwyczajnymi mogą zostać Duninowie po mieczu lub po kądzieli oraz ich małżonkowie, którzy zadeklarują chęć należenia do Stowarzyszenia i udowodnią przed Komisją Weryfikacyjnąswoje pochodzenie. Poza Duninami do Stowarzyszenia mogą należeć członkowie honorowi, zasłużeni dla Rodu swymi pracami i członkowie wspierający materialnie program i zadania statutowe Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie działalność swą opiera na bezinteresownej pracy członków, gromadząc na nią fundusze ze składek i wkładów członkowskich oraz innych dochodów z projektowanej działalności.

Celami działalności Stowarzyszenia są:

Dla realizacji powyższych celów powołano władze Stowarzyszenia: Kapitułę i Komisję Rewizyjną oraz organy, którymi są Rada Funduszu i komisje "przedmiotowe"-- Historyczna, Redakcyjna i Weryfikacyjna.